Regulamin

R E G U L A M I N

Nazwa konkursu:

„LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”

EDYCJA V

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Szeligowskiego 6,

20-883 Lublin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”, zwany dalej „Konkursem”, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin oraz na stronie internetowej: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 3. Konkurs organizowany jest raz do roku, a jego głównym celem jest wyłonienie „Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa” spośród wyróżniających się inicjatyw, osób, jednostek samorządu terytorialnego, usług oraz działalności funkcjonujących w obszarach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym na terenie województwa lubelskiego.
 4. Misją konkursu jest również promocja i wspieranie instytucji oraz przedsiębiorców związanych z bezpieczeństwem, wszelkich usług, w tym szkoleń, inicjatyw społecznych, akcji, imprez itp., które mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia w naszym regionie.

§2 Kapituła Konkursu

 1. Kapituła konkursu w V edycji jest powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna
 2. Do zadań członków Kapituły należą:
 3. a) wyłanianie laureatów poszczególnych kategorii konkursowych;
 4. b) rozpowszechnianie w swoich lokalnych środowiskach oraz miejscach funkcjonowania idei Konkursu pn. „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”;

§3 Kategorie konkursowe

 1. W Konkursie ustanowione zostaje sześć kategorii:
  A) Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
  B) Osobowość (nagroda indywidualna)
  C) Bezpieczny Samorząd
  D) Jednostka Policji
  E) Jednostka Straży Pożarnej
  F) Bezpieczeństwo w energetyce

§4 Warunki udziału w konkursie

 1. Osoba fizyczna lub prawna zgłoszona do konkursu nazywana jest dalej „kandydatem”
 2. Kandydaci mają prawo zgłaszać samych siebie.
 3. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje także każdej pełnoletniej osobie fizycznej i każdej osobie prawnej tj. prowadzącej działalność gospodarczą lub stowarzyszeniową.
 4. Zgłoszenie osoby trzeciej jest ważne pod warunkiem dostarczenia oświadczenia kandydata o akceptacji warunków niniejszego regulaminu do siedziby Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna lub na adres e-mail: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 5. Kandydatem w kategorii „Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19” może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, która podjęła działania wyróżniające się na polu walki z pandemią covid-19 w 2021 roku.
 6. Kandydatem w kategorii „Osobowość” może być każda osoba fizyczna, która działa na terenie województwa lubelskiego na rzecz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa i w 2021 roku podejmowała regularne działania w tym zakresie.
 7. Kandydatem w kategorii „Bezpieczny samorząd” może być każda jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego.
 8. Kandydatem w kategorii „Jednostka Policji” może być każda jednostka Policji, funkcjonująca na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku.
 9. Kandydatem w kategorii „Jednostka Straży Pożarnej” może być każda jednostka Straży Pożarnej działająca na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku.
 10. Kandydatem w kategorii „Bezpieczeństwo w energetyce” może być każda osoba fizyczna oraz instytucja działająca na rzecz poprawy bezpieczeństw energetycznego na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku.
 11. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl

§5 Tryb zgłaszania ofert do Konkursu

 1. Zgłoszenie do V Edycji Konkursu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA” odbywa się na podstawie wypełnienia i przesłania do organizatora karty zgłoszenia na formularzu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem.
 3. Do konkursu można zgłaszać instytucję, inicjatywę lub osobowość. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 3 czerwca 2022 roku;
 4. Zgłoszenie można przesyłać wypełniając arkusz zgłoszeń znajdujący się na pod adresem www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych do celów związanych z Konkursem.
 6. Zgłaszający oświadcza, iż posiada zgodę zgłaszanego na przedstawienie jego kandydatury w konkursie.
 7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego.

§6 Tryb dokonywania oceny zgłoszonych kandydatów

 1. Postępowanie konkursowe polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego na poszczególne kategorie konkursu i ich późniejszej ocenie na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz wizji lokalnej w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby i uznania jej za konieczne przez przewodniczącego kapituły.
 2. O wynikach prac i podjętych decyzjach Kapituły Konkursowej, uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez  organizatorów na podstawie protokołu z końcowego posiedzenia.
 3. W przypadku nadesłania zgłoszenia niespełniającego wymogów regulaminowych, pisemne powiadomienie o negatywnej decyzji kapituły Konkursowej wysyłane będzie na adres zgłaszającego.
 4. Dla każdej ze zgłoszonej instytucji, inicjatywy lub osobowości do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów

§7 Laureaci konkursu

 1. W konkursie przewiduje się następujące stopnie uznania:
  a) Nagroda główna – oznacza otrzymanie tytułu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”. Tytuł i nagrodę przyznaje się w każdej kategorii. Zwycięzcy uhonorowani zostają statuetkami „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”.

§8 Postanowienia ogólne

 1. Orzeczenia Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku uzyskania udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości lub świadomym podaniu w formularzu zgłoszeniowym informacji nieprawdziwych.
 4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.