Regulamin

R E G U L A M I N

Nazwa konkursu:

„LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Nałęczowska 25 lok. 10, 20-701 Lublin

1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”, zwany dalej „Konkursem”, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, ul. Nałęczowska 25 lok. 10, 20-701 Lublin oraz na stronie internetowej: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 3. Konkurs organizowany jest raz do roku, a jego głównym celem jest wyłonienie „Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa” spośród wyróżniających się inicjatyw, osób, jednostek samorządu terytorialnego, usług oraz działalności funkcjonujących w obszarach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym na terenie województwa lubelskiego.
 4. Misją konkursu jest również promocja i wspieranie osób, instytucji oraz przedsiębiorców związanych z bezpieczeństwem, wszelkich usług, w tym szkoleń, inicjatyw społecznych, akcji, imprez itp., które mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia w naszym regionie.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna
 6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl)
 7. Udział w konkursie jest nieodpłatny, Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów, które mógłby ponieść uczestnik w związku z udziałem w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn, na które Organizator nie ma wpływu, w tym siły wyższej.

2.

Kapituła Konkursu

 1. Kapituła konkursu w VI edycji jest powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna
 2. Do zadań członków Kapituły należą:
 1. a) wyłanianie laureatów poszczególnych kategorii konkursowych;
 2. b) rozpowszechnianie w swoich lokalnych środowiskach oraz miejscach funkcjonowania idei Konkursu pn. „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”;

3.

Kategorie konkursowe

 1. W Konkursie ustanowione zostaje dziewięć kategorii:
  1.         Pomoc Ukrainie
  2.         Jednostka Wojska Polskiego
  3.         Jednostka Straży Granicznej
  4.         Jednostka Policji
  5.         Jednostka Straży Pożarnej
  6.         Bezpieczny Samorząd
  7.         Bezpieczeństwo w energetyce
  8.         Bezpieczeństwo w rolnictwie
  9.         Osobowość:
  – Kobieta
  – Mężczyzna

4.

Warunki udziału w konkursie

 1. Osoba fizyczna lub prawna zgłoszona do konkursu nazywana jest dalej „kandydatem”.
 2. Kandydaci mają prawo zgłaszać samych siebie.
 3. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje także każdej pełnoletniej osobie fizycznej i każdej osobie prawnej tj. prowadzącej działalność gospodarczą lub stowarzyszeniową.
 4. Zgłoszenie osoby trzeciej jest ważne pod warunkiem dostarczenia oświadczenia kandydata o akceptacji warunków niniejszego regulaminu do siedziby Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna lub na adres e mail: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 5. Kandydatem w kategorii „Pomoc Ukrainie” może być każda osoba prawna lub instytucja, jak również każda osoba fizyczna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, która podjęła działania wyróżniające się na polu wspierania humanitarnego obywateli Ukrainy lub państwa Ukraina.
 6. Kandydatem w kategorii „Jednostka Wojska Polskiego” może być każda jednostka wojskowa, która działa na terenie województwa lubelskiego.
 7. Kandydatem w kategorii „Jednostka Straży Granicznej” może być każda jednostka straży granicznej z terenu województwa lubelskiego.
 8. Kandydatem w kategorii „Jednostka Policji” może być każda jednostka Policji, funkcjonująca na terenie województwa lubelskiego.
 9. Kandydatem w kategorii „Jednostka Straży Pożarnej” może być każda jednostka Straży Pożarnej działająca na terenie województwa lubelskiego.
 10. Kandydatem w kategorii ,,Bezpieczny Samorząd” może być każdy samorząd działający na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa lubelskiego.
 11. Kandydatem w kategorii „Bezpieczeństwo w Energetyce” może być każda osoba fizyczna oraz instytucja działająca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego na terenie województwa lubelskiego.
 12. Kandydatem w kategorii „Bezpieczeństwo w Rolnictwie” może być każda osoba fizyczna oraz instytucja działająca na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie na terenie województwa lubelskiego.
 13. Kandydatem w kategorii „Osobowość” może być każda osoba fizyczna działająca na rzecz poprawy bezpieczeństw na terenie województwa lubelskiego z rozróżnieniem oddzielnej podkategorii dla mężczyzn i kobiet.
 14. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 15. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby im najbliższe. Przez ,,pracownika” lub ,,współpracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione.
 16. Prawa do uczestniczenia w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5.

Tryb zgłaszania ofert do Konkursu

 1. Zgłoszenie do Edycji Konkursu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA” odbywa się na podstawie wypełnienia i przesłania do organizatora karty zgłoszenia na formularzu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem.
 3. Do konkursu można zgłaszać instytucję, inicjatywę lub osobowość. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 16.08.2023 roku;
 4. Zgłoszenie można przesyłać wypełniając arkusz zgłoszeń znajdujący się na pod adresem www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych do celów związanych z Konkursem.
 6. Zgłaszający oświadcza, iż posiada zgodę zgłaszanego na przedstawienie jego kandydatury w konkursie.
 7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego.

6.

Tryb dokonywania oceny zgłoszonych kandydatów

 1. Postępowanie konkursowe polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego na poszczególne kategorie konkursu i ich późniejszej ocenie na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz wizji lokalnej w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby i uznania jej za konieczne przez przewodniczącego kapituły.
 2. O wynikach prac i podjętych decyzjach Kapituły Konkursowej, uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów na podstawie protokołu z końcowego posiedzenia.
 3. Dla każdej ze zgłoszonej instytucji, inicjatywy lub osobowości do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów

7.

 Laureaci konkursu

 1. W konkursie przewiduje się następujące stopnie uznania:
 1. a) Nagroda główna – oznacza otrzymanie tytułu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”. Tytuł i nagrodę przyznaje się w każdej kategorii. Zwycięzcy uhonorowani zostają statuetkami „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”.
 1. Decyzja co do wskazania Laureatów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, po lub przed przyznaniem nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona praca nie spełnia wymogów konkursowych lub w jakikolwiek sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do:
  1. wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
  2. odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego Uczestnika Konkursu
   i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika;
  3. podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w Konkursie;
  4. w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1062, ze zm.).
 2. Prawo laureata Konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród określonych Regulaminem jest niezbywalne.
 3. W przypadku rezygnacji z otrzymania Nagrody Głównej, otrzymuje ją Uczestnik następny
  w kolejności.

8.

Przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Stowarzyszenie ,,Bezpieczna Lubelszczyzna”, ul. Nałęczowska 25/lok. 10, 20-701 Lublin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385808, posługującą się nadanymi jej NIP: 9462636197 oraz numerem REGON: 061349519,/fax: 500005763, e-mail: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z prowadzeniem konkursu.
 4. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie lub niemożnością wysłania nagród.
 7. W przypadku rezygnacji z otrzymania nagrody, Pani/Pana dane osobowe zostaną natychmiastowo usunięte.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

Postanowienia ogólne

 1. Orzeczenia Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku uzyskania udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości lub świadomym podaniu w formularzu zgłoszeniowym informacji nieprawdziwych.
 4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 10. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.