Regulamin

R E G U L A M I N

Nazwa konkursu:

„LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”

EDYCJA IV

Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Bezpieczna Lubelszczyzna

Szeligowskiego 6,

20-883 Lublin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”, zwany dalej „Konkursem”, odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin oraz na stronie internetowej: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 3. Konkurs organizowany jest raz do roku, a jego głównym celem jest wyłonienie „Lubelskiego Lidera Bezpieczeństwa” spośród wyróżniających się inicjatyw, osób, jednostek samorządu terytorialnego, usług oraz działalności funkcjonujących w obszarach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym na terenie województwa lubelskiego.
 4. Misją konkursu jest również promocja i wspieranie instytucji oraz przedsiębiorców związanych z bezpieczeństwem, wszelkich usług, w tym szkoleń, inicjatyw społecznych, akcji, imprez itp., które mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia w naszym regionie.

§2 Kapituła Konkursu

 1. Kapituła konkursu w IV edycji jest powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna
 2. Do zadań członków Kapituły należą:
 3. a) wyłanianie laureatów poszczególnych kategorii konkursowych;
 4. b) rozpowszechnianie w swoich lokalnych środowiskach oraz miejscach funkcjonowania idei Konkursu pn. „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”;

§3 Kategorie konkursowe

 1. W Konkursie ustanowione zostaje pięć kategorii:
  A) Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19
  B) Osobowość (nagroda indywidualna)
  C) Bezpieczny Samorząd
  D) Policjant
  E) Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

§4 Warunki udziału w konkursie

 1. Osoba fizyczna lub prawna zgłoszona do konkursu nazywana jest dalej „kandydatem”
 2. Kandydaci mają prawo zgłaszać samych siebie.
 3. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje także każdej pełnoletniej osobie fizycznej i każdej osobie prawnej tj. prowadzącej działalność gospodarczą lub stowarzyszeniową.
 4. Zgłoszenie osoby trzeciej jest ważne pod warunkiem dostarczenia oświadczenia kandydata o akceptacji warunków niniejszego regulaminu do siedziby Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna lub na adres e-mail: kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 5. Kandydatem w kategorii „Instytucja wyróżniająca się w walce z pandemią Covid-19” może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, która podjęła działania wyróżniające się na polu walki z pandemią covid-19 w 2020 roku.
 6. Kandydatem w kategorii „Osobowość” może być każda osoba fizyczna, która działa na terenie województwa lubelskiego na rzecz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa i w 2020 roku podejmowała regularne działania w tym zakresie.
 7. Kandydatem w kategorii „Bezpieczny samorząd” może być każda jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego.
 8. Kandydatem w kategorii „Policjant” może być każda funkcjonariusz Policji, pracujący na terenie województwa lubelskiego w 2020 roku.
 9. Kandydatem w kategorii „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej” może być każda jednostka OSP działająca na terenie województwa lubelskiego w 2020 roku.
 10. Zgłoszenia kandydatur dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl

§5 Tryb zgłaszania ofert do Konkursu

 1. Zgłoszenie do IV Edycji Konkursu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA” odbywa się na podstawie wypełnienia i przesłania do organizatora karty zgłoszenia na formularzu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem.
 3. Do konkursu można zgłaszać instytucję, inicjatywę lub osobowość. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2021 roku;
 4. Zgłoszenie można przesyłać wypełniając arkusz zgłoszeń znajdujący się na pod adresem www.lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych do celów związanych z Konkursem.
 6. Zgłaszający oświadcza, iż posiada zgodę zgłaszanego na przedstawienie jego kandydatury w konkursie.
 7. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego.

§6 Tryb dokonywania oceny zgłoszonych kandydatów

 1. Postępowanie konkursowe polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego na poszczególne kategorie konkursu i ich późniejszej ocenie na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz wizji lokalnej w przypadku zaistnienia szczególnej potrzeby i uznania jej za konieczne przez przewodniczącego kapituły.
 2. O wynikach prac i podjętych decyzjach Kapituły Konkursowej, uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez  organizatorów na podstawie protokołu z końcowego posiedzenia.
 3. W przypadku nadesłania zgłoszenia niespełniającego wymogów regulaminowych, pisemne powiadomienie o negatywnej decyzji kapituły Konkursowej wysyłane będzie na adres zgłaszającego.
 4. Dla każdej ze zgłoszonej instytucji, inicjatywy lub osobowości do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów

§7 Laureaci konkursu

 1. W konkursie przewiduje się następujące stopnie uznania:
  a) Nagroda główna – oznacza otrzymanie tytułu „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”. Tytuł i nagrodę przyznaje się w każdej kategorii. Zwycięzcy uhonorowani zostają statuetkami „LUBELSKI LIDER BEZPIECZEŃSTWA”.

§8 Postanowienia ogólne

 1. Orzeczenia Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku uzyskania udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości lub świadomym podaniu w formularzu zgłoszeniowym informacji nieprawdziwych.
 4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych: lubelskiliderbezpieczenstwa.pl
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail kontakt@bezpiecznalubelszczyzna.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.